VN2020 Mentors at VNNTU CAREER SHARING DAY

22 October, 2011 VN2020 Mentors at VNNTU CAREER SHARING DAY (Venue : Nanyang Technological University)         For more information, please contact Mr Tran Hoang Thanh at tranhoangthanh@gmail.com       12 – 13 October, 2011 VN2020 Enterprise Family Tham dự Hội Thảo “CƠ HỘI HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THƯƠNG VÀ XUẤT KHẨU HÀNG VIỆT NAM” (Venue : Hà […]

Learn more →

October 2011 NEWSCLIPS

22 October, 2011 VN2020 Mentors at VNNTU CAREER SHARING DAY (Venue : Nanyang Technological University) For more information, please contact Mr Tran Hoang Thanh at tranhoangthanh@gmail.com       12 – 13 October, 2011 VN2020 Enterprise Family Tham dự hội thảo “Cơ hội hợp tác và giao thương Và xuất khẩu hàng Việt Nam” Venue: Hà Nội – Việt Nam For more […]

Learn more →